Autiotalot LKV Oy:n Tietosuojaseloste

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

 1. Rekisterinpitäjä

Autiotalot LKV Oy Palokunnankatu 26 13100 Hämeenlinna

puh. 040 456 0553

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Myyntijohtaja Kari Kivistö Palokunnankatu 26 13100 Hämeenlinna puh. +358400 635 709 kari.kivisto@autiotalot.fi

 1. Rekisterin nimi

Autiotalot LKV Oy:n asiakasrekisteri

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin: – Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen – Palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen – Laskutus, perintä ja asiakastapahtuminen varmentaminen – Mainonnan kohdentaminen – Palveluita koskeva analysointi ja tilastointi – Asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta – Palveluihin liittyvien rekisterinpitäjän ja muiden toimeksiantoihin liittyvien henkilöiden

ja tahojen oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen ja turvaaminen, – Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen – Muut vastaavat käyttötarkoitukset

 1. Rekisterin tietosisältö

Toimeksiantopäiväkirjassa ja sen liitteissä käsitellään, tai voidaan käsitellä, seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Asiakkaan perustiedot, kuten koko nimi, osoite ja kieli
 • Omasta tai yrityksen puolesta toimivan henkilön henkilötunnus ja mahdollisesti yritystunnus luotettavaa tunnistamista varten
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Mielenkiinnon kohteen ja muut Asiakkaan itse antamat tiedot
 • Palvelujen muut tapahtumatiedot
 • Reklamaatiot ja niiden käsittelytiedot
 • Vuokralaisen luottotiedot ja muut taloudelliset tiedot vuokranmaksukyvyn arvioimista varten

Rahanpesulain valvontaa koskevissa rekisteritiedoissa käsitellään, tai voidaan käsitellä, seuraavia Asiakkaaseen liittyviä tietoja:

 • Nimi, syntymäaika ja henkilötunnus
 • Edustajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus
 • Oikeushenkilön täydellinen nimi, rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviranomainen
 • Oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet
 • Oikeushenkilön toimiala
 • Tosiasiallisten edunsaajien nimi, syntymäaika ja henkilötunnus
 • Henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta tai jos asiakas on etätunnistettu, tiedot todentamisessa käytetystä menettelystä tai lähteistä
 • Tiedot Asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta, perusteet liiketoimen tai palvelun käytölle ja tiedot varojen alkuperästä sekä muut Rahanpesulain 4§:n 1 momentissa tarkoitetut Asiakkaan tuntemiseksi hankitut tarpeelliset tiedot
 • Rahanpesulain 4§ 3 momentin mukaiset varojen alkuperän selvittämiseen liittyvät tiedot, ja 13§:n mukaiset poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyvän tehostetun tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi hankitut välttämättömät tiedot
 • Ulkomaalaisen Asiakkaan, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, osalta tieto Asiakkaan kansalaisuudesta ja matkustusasiakirjan tiedot.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Asiakkaalta itseltään toimeksiantosopimuksen osto- tai vuokratarjouksen ja muiden toimeksiantoon liittyvien tapahtumien, selonottovelvollisuuden täyttämisen ja asiakirjojen laatimisen yhteydessä, rekisterinpitäjän palveluita muutoin käytettäessä tai muutoin suoraan Asiakkaalta esimerkiksi asunto- ja kohde-esittelyssä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös esimerkiksi isännöitsijätoimistoista, väestörekisteristä ja muista viranomaisrekistereistä sekä luottotietorekistereistä.

Suostumukseen perustuvat tiedot kerätään suoraan Asiakkaalta tai hänen suostumuksellaan viranomaisen tai kolmannen osapuolen ylläpitämistä reksitereistä tai lähteistä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Eu:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa siten esimerkiksi aluehallintovirastolle ja muille viranomaisille, kaupanteon yhteydessä kaupan osapuolten pankeille ja toimeksiannon eri vaiheissa mm. isännöitsijälle ja maanmittauslaitokselle.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

A: Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Manuaalinen aineisto on arkistoitu lukittuun ja suojattuun tilaan

B: Sähköisesti tallennetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Tallennettuihin tietoihin on pääsy ainoastaan nimetyillä Autiotalot LKV Oy:n työntekijöillä, jotka kirjautuvat järjestelmään henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterin käyttö on ohjeistettu. Pääsy rekisteritietoihin on rajoitettu henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Siltä osin, kuin henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän lukuun tämän alihankkija, on rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisillä sopimuksilla huolehdittu asianmukaisten suojatoimien järjestämisestä ja varmistettu, että henkilötietojen käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Autiotalot LKV Oy oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma- aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä korjauspyynnön kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön asiakasrekisterin yhteyshenkilölle.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

 1. Tietotojen säilytysaika

Toimeksiantopäiväkirjan ja rahanpesulain mukaisia tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta toimeksiannon päättymisestä.

Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Mikäli henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan Asiakkaan suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Mikäli rekisterissä oleva tieto perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, on suostumus koska tahansa peruutettavissa ilmoittamalla tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.